Home Page
Doctors
Operator Doctor

Cemil IŞIK

Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
Resume
MEMBERSHIPS
SCIENTIFIC PUBLICATIONS
 • EDUCATION
  • Atatürk Üniversitesi
  • Selçuk Üniversitesi
  • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • WORK EXPERIENCE
  • Pazaryolu İlçe Devlet Hastanesi
  • Pazaryolu 2 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi
  • Selçuk Üniversitesi
  • Bingöl Devlet Hastanesi
 • MEMBERSHIPS
  • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • SCIENTIFIC PUBLICATIONS
  • Akdag, O., Guray Evin, S., Isik, C., & Tosun, Z. (2019). “Endoscopic-Assisted Zygomatic Arch Fracture Repair With a Preauricular Approach.”


   Plastic Surgery, 27(2), 107-111.
  • H Yildiran, GS Sunam, O Akdag, C Isik. “An interesting chest wall tumor: lung cancer metastasis.”


   Current Thoracic Surgery 5 (2)
  • G Yildiran, M Sutcu, O Akdag, C Isik, Z Tosun. “Role of Active Range of Motion in Hand and Wrist Joint Photography: A Preliminary Analysis.”,


   Annals of plastic surgery 82 (6), 636-638
  • G Yildiran, C Isik, O Akdag, Z Tosun. “Surgical options in chronic extensor tendon subluxation: A case report and a literature review.”


   Turkish Journal of Plastic Surgery 29 (5), 61
  • EE Erkol, C Isik, M Sutcu, O Akdag. “Multistage management of complex maxillofacial defects due to gunshot injury.”


   Turkish Journal of Plastic Surgery 29 (2), 110
  • N Majidov, O Akdag, C Isik, SG Evin, M Sutcu, Z Tosun. “The Effects of Positional Changes of Mandible on Persistent İnferior Alveolar Nerve Dysfunction.”


   Plastic Surgery 2020 (October 16--19, 2020)
  • M SUTCU, I Cemil, AR DOGRAMACİ, C IRGIN, O AKDAG, Z Tosun. “Early Postoperative Complications in Primary Cleft Lip and Palate Repair: A Retrospective Analysis of 328 Cases.”


   Journal of Contemporary Medicine 11 (5 (Early Access= Erken Görünüm)), 1-5
  • Seyda Güray Evin, Cemil Isik, Mehtap Karamese, Osman Akdag, Zekeriya Tosun, Management of protrude premaxilla treatment in bilateral cleft lip palate patient,


   Dudak Damak Yarıkları Derneği 2. Uluslar arası Kongresi; 2015
  • Cemil Işik, Şeyda Güray, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun, Proportional evaluation of secondary cleft lip deformities repaired with diamond shape excision,


   Dudak Damak Yarıkları Derneği 2. Uluslar arası Kongresi; 2015
  • Gökçe Yildiran, Cemil Işik, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun, Treatment details in fat grafting for velopharyngeal Insufficiency: what quantity?


   Dudak Damak Yarıkları Derneği 2. Uluslar arası Kongresi; 2015
  • Seyda Guray Evın, Cemıl Isık, Osman Akdag, Mehtap Karamese, Zekerıya Tosun,Long-Term Follow-Up Results Of The Free Flap On Alloplastıc Materıals,


   Avrupa Mikrocerrahi Dernekleri Federasyonu Kongresi, 2016, Antalya
  • Gökçe Yıldıran , Cemil Işık , Osman Akdağ , Mehtap Karameşe , Zekeriya Tosun, Reconstructıon Optıon For Osteocutaneous Hand Tıssue Defect


   Avrupa Mikrocerrahi Dernekleri Federasyonu Kongresi, 2016, Antalya
  • Nuh Evin , Cemil Işık , Osman Akdağ , Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun, Reverse Abductor Dıgıtı Mınımı Muscle Flap For Coverage Of The Fınger Amputatıon Stump


   Avrupa Mikrocerrahi Dernekleri Federasyonu Kongresi, 2016, Antalya
  • Cemil Işık, Abdullah Ünlü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun, Yarık damak ve dudak hastalarında erken postoperatif komplikasyonlar ve yönetiminde klinik uygulamalarımız,


   3. Uluslararası kongresi, Konya
  • Nuh Evin, Cemil Işık, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun, Aşırı Çıkıntılı Premaksilla Olgusu Ve Yönetimi,


   3. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi, Konya
  • Gökçe Yıldıran, Cemil Işık, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun, Tek Taraflı Yarık Dudak Damaklı Hastalarda Maksiller Sinüs Hacimlerinin Karşılaştırılması,


   3. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi, 2016, Konya
  • Abdullah Ünlü, Cemil Işık, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun , Alveolar Kemik Onarımında Cerrahi Öncesi 3 Boyutlu Görüntüleme İle Olası Greft Büyüklüğünün Hesaplanması,


   3. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi,2016, Konya
  • Tuğba Gün Koplay, Cemil Işık, Mehtap Karameşe,Zekeriya Tosun, Yarık damak ve fistül onarımında komplikasyon yönetiminde yardımcı bir yöntem : Deri eşdeğeri,


   3. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi, 2016,Konya
  • Seyda Guray Evin, Cemil Isık, Osman Akdag, Mehtap Karamese,Zekeriya Tosun, Effects on the temporomandibular joint symptoms of orthognathic surgery in prognathic patients and structural factors managing these effects,


   EURAPS,2017,Pisa
  • Cemil Isik, Osman Akdag, Zekeriya Tosun “Free Functionally Muscle Transfer Options In Fascial Reanimation: Preoperative Choice Of Muscle And Operative Tricks assessment with four case”,


   2017 , Seul
  • Cemil Işık, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun “The Analysis Cost Of Maxillofacial Trauma”,


   2017, Belgrad
  • Cemil Işık, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun “Dıffuse Tıssue Necrosıs After Intramuscular Injectıon And Gluteal Reconstructıon, Two Cases”,


   2017,Belgrad
  • Seyda Guray Evin, Cemil Isık, Osman Akdag, Mehtap Karamese Treatment Of Inverted Nıpples Wıth Vacuum Assısted,


   2017,Belgrad
  • Seyda Guray Evin, Cemil Isık, Osman Akdag, Mehtap Karamese, Comparıson Of Z Plasty And Dıamond Shape Excısıon,


   2017,Belgrad
  • Guray Evin S, Isık C, Akdag O, Karamese M, Intraoperatıve Needle Aponeurotmy In Dupuytren,


   2017,Belgrad
  • Evin N, Akdağ O, Işık C, Karameşe M, Tosun Z, Gıant Cutaneous Horn On The Foot,


   2017,Belgrad
  • Guray Evin S, Isık C, Akdag O, Karamese M Submandıbular Duct Injury After Frenotomy,


   2017,Belgrad
  • Cemil Işık, Nuh Evin, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun, Zeliha Müge Baka, Dudak Damak Yarığı Hastalarında Ortognatik Cerrahi Öncesi Planlama / Presurgical Planing in Cleft Lip and Palate Patient,


   4. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi, 2017,İzmir
  • Şeyda Güray Evin, Cemil Işık, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun, Minör Form Median Üst Dudak Yarıklarının Prezentasyonu ve Cerrahi Tedavisi/ Clinical Presentations of Minor Form Median Upper Lip Cleft and Surgical Treatment,


   4. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi, 2017,İzmir
  • Nuh Evin, Cemil Işık, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun Yarık Dudak Skarlarının Tedavisinde Erbiyum Yag Lazer Kullanımı/Using of Erbium Yag Laser in The Treatment of Cleft Lip Scar,


   4. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi, 2017,İzmir
  • Nuh Evin, Cemil Işık, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun, Mikroform Dudak Yarığı Hastalarında Orbikülaris Oris Kasının Modifiye Onarımı/Modified Repair of Orbicularis Oris Muscle in Microform Cleft Lip,


   4. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi, 2017,İzmir
  • Cemil Işık, Nuh Evin, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun, Long Term Evaluation Of Sural Nerve Grafting Donor Area,


   APFSRM Congress, 2018, Antalya
  • Nuh Evin, Cemil Işık, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun How Important Is The Severıty And Type Of Trauma In The Total Scalp Avulsıon? ,


   APFSRM Congress, 2018, Antalya
  • Cemil Işık, Serbest Fleplerle Reanimasyonun Sağlanması


   APFSRM Congress, 2018, Antalya
  • Cemil Işık, Nuh Evin, Osman Akdağ , Zekeriya Tosun, Early Postoperative Complication İn Primary Cleft Lip And Palate, European Association Of Plastic Surgeons Thirtieth Annual Meeting,


   23-25 Mayıs 2019, Helsinki Finlandiya
  • Cemil Işık, Nuh Evin, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ , Zekeriya Tosun. - Free Functionally Transfers In Facial Reanimation.


   1st Congress Azomfs 12-16 Şubat 2019 , Bakü Azerbaycan
  • Gökçe Yıldıran, Osman Akdag, Mustafa Sütçü, Seyda Evin, Cemil Isik, Zekeriya Tosun, El ve El Bileği Kemikleri Kaynamamasında Serbest Medial Femoral Kondil Kortikoperiosteal Fleple Rekonstrüksiyon / Free Medial Femoral Condyle Corticoperiosteal Flap Reconstruction of Hand and Wrist Bones Nonunion


   Uluslararası İş Kazaları, El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi,İstanbul 2019
  • Cemil Işık, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun,Oblik Parmak Replantasyonlarında Teknik Detaylar / Technical Details in Replantation of Oblique Fingers,


   Uluslararası İş Kazaları, El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi,İstanbul 2019
  • Key Notes In Plastic Surgery


   Second Edition Çeviri Ekibi
  • AKDAĞ, Osman, Cemil IŞIK, And Zekeriya TOSUN. "Yağ Enjeksiyonu Ve Yağ Greftleri."


   Turkiye Klinikleri Journal Of Plastic Surgery Special Topics 6.3 (2017): 255-260.
  • Bilirer A, Işık C, Tosun Z. “Pediatrik yaş grubu için malign melanom. Malign Melanom.”


   1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.132-6.
  • Subsilier İnsizyon Sonrası Gelişen Ektropion Önlenebilir Mi? Gökçe Yıldıran, Mehtap Karameşe, Cemil Işık, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun


   Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kongresi
  • El Ve Üst Ekstremitede Otolog Yağ Transplantasyonu Gökçe YILDIRAN, Cemil IŞIK, Osman AKDAĞ, Mehtap KARAMEŞE, Zekeriya TOSUN,


   15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi, Muğla, 2016
  • Venöz Anevrizma Şeklinde Prezente Olan Ganglıon Kisti Gökçe YILDIRAN, Cemil IŞIK, Osman AKDAĞ, Mehtap KARAMEŞE, Zekeriya TOSUN,


   15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi, Muğla, 2016
  • Maksillo-mandibular Rekonstrüksiyonda Cerrahi Öncesi Sanal Kişiselleştirilmiş Planlama Cemil Işık, Şeyda Evin, Ahmet Bilirer, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun


   TPCD 38. Ulusal kurultayı, 2016, Antalya
  • Baş Boyun Bölgesindeki Skar ve Alopesilerin Foliküler Ünite Transplantasyonuyla Kamuflajı Nuh Evin, Cemil Işık, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun


   TPCD 38. Ulusal kurultayı, 2016, Antalya
  • Ortognatik Cerrahi Tekniğini Kolaylaştırıcı İpuçları ve Beraber Yapılabilecek Uygulamalar, Şeyda Güray Evin, Cemil Işık, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun


   TPCD 38. Ulusal kurultayı, 2016, Antalya
  • Mandibulanın Tümör Rezeksiyonu Sonrası Sıvı Nitrojen İle Muamele Edilerek Tekrar Rekonstrüksiyonda Kullanılması Tugba Gün Koplay, Cemil Işık, Osman Akdağ,Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun


   TPCD 38. Ulusal kurultayı, 2016, Antalya
  • Kronik Ekstensör Tendon Sublüksasyonu (Boxers’ Knuckle) Ve Tedavisi Gökçe Yıldıran, Cemil Işık, Osman Akdağ,Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun


   TPCD 38. Ulusal kurultayı, 2016, Antalya
  • Üst Ekstremitedeki Skarların Tedavisinde Otolog Yağ Transplantasyonu Ve Etkinliği, Gökçe Yıldıran, Cemil Işık, Osman Akdağ,Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun


   TPCD 38.Ulusal kurultayı, 2016, Antalya
  • Ortognatik Cerrahide Kemikteki Milimetrik Değişiklikler İle Yumuşak Dokudaki Değişiklik Arasında Korelasyon Var Mıdır? Tugba Gün Koplay, Cemil Işık, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun


   TPCD 38.Ulusal kurultayı, 2016, Antalya
  • Ortognatik Cerrahinin Mandibula Morfolojisi ve Yoğunluğuna Etkileri Cemil Işık, Nuh Evin, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun,


   TPCD 39. Ulusal kurultayı, 2017, Antalya
  • Boksör Kırıklarının Retrograd İntramedüller K Tel ile Fiksasyonu Cemil Işık, Nuh Evin, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun,


   TPCD 39. Ulusal kurultayı, 2017, Antalya
  • El Bileği Eklem Hareket Açıklığı Fotoğraflamasında Aktif Hareketin Rolü Gökçe Yıldıran, Cemil Işık, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun,


   TPCD 39. Ulusal kurultayı, 2017, Antalya
  • Tek Taraflı Zigomatik Ark Kırıklarında Ayna Görüntüleme İle Preopertatif Titanyum Plak Şekillendirme Şeyda Güray Evin, Cemil Işık, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun,


   TPCD 39. Ulusal kurultayı, 2017, Antalya
  • Yalnız-Arter Replantasyonlarda Bir Algoritma Gökçe Yıldıran, Cemil Işık, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun,


   TPCD 39. Ulusal kurultayı, 2017, Antalya
  • Serbest Flep Pedikül Tünelizasyon Yöntemleri Gökçe Yıldıran, Cemil Işık, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun,


   TPCD 39. Ulusal kurultayı, 2017, Antalya
  • Alt Dudak Kanserlerinde Epidemiyolojik Retrospektif Analiz Osman Akdağ, Abdullah Havan, Mustafa Cihat Çerko, Cemil Işık


   TPCD 39. Ulusal kurultayı, 2017, Antalya
  • Lale Temasına Bağlı Kontakt Dermatit, Şeyda Güray Evin,Cemil Işık, Nuh Evin, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun,


   12. Ulusal Yara Kongresi, 2017 Antalya
  • Elde Yüksek Basınçlı Hayvan Aşısı Ile Enjeksiyon Yaralanmaları, Nuh Evin, Cemil Işık, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun,


   12. Ulusal Yara Kongresi, 2017 Antalya
  • Warfarin Doz Aşımı Sonrası Ekstremitede Gelişen Hematom Olgusu, Nuh Evin, Cemil Işık, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun,


   12. Ulusal Yara Kongresi, 2017 Antalya
  • Sagital split ramus osteotomisi sonrası mandibula pozisyonel değişimlerinin persistan inferior alveolar sinir disfonksiyonuna etkileri, Cemil Işık, Şeyda Güray Evin, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun,


   Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kongresi, Samsun
  • Olgu Sunumu: Bulgur Tabancası İle Yaralanma Sonrası Hipertrofik Skar, Nijat Majidov, Cemil Işık, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun,


   Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kongresi, 2019 Samsun
  • Mezenkimal Kök Hücre Ekilmiş Üç Boyutlu Chitosan-Heparin Doku İskelesinin Kıkırdak Doku Mühendisliğinde Kullanımı: İn Vitro ve İn Vivo Çalışma, Cemil Işık, Osman Akdağ, Mehmet Doğan Aşık, Zeynep Burçin Gönen, İlhami Çelik, Mustafa Sütçü, Zekeriya Tosun,